АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Късият интервал между бременностите увеличава риска от преждевременно раждане

ImageСпоред проучване проведено в Португалия и публикувано в European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology интервал от 6 месеца или по-малко значително увеличава риска от преждевременно раждане.

Всички включени жени в изследването са имали поне една предходна бременност, като е сравнен интервала между нея и последващата бременност завършила с раждане на термин (37-42г.с.) или с преждевременно раждане (преди 37г.с.) Допълнително групата на преждевременно родилите е разделена на ранно преждевременно раждане (<34г.с.) и късно (34-36г.с), като за всяка от тези подгрупи е направен отделен анализ. За кратък период между бременностите е дефиниран интервал от 6 месеца или по-малко.

Резултатите: Жените забременели до 6 месеца след предходна бременност са изложени на 3,9 пъти по-голям риск от ранно преждевременно раждане. Рискът продължава да е висок (3,6) и при уеднаквяване на групите по отношение на майчина възраст, образование, резултат от предходни раждания, пренатално наблюдение, пушене, телесно тегло (BMI)или наддаване на тегло през бременността.

Обратно, при родилите между 34-36г.с. не са установени повече случаи на кратък интервал между забременяванията в сравнение с родилите на термин.

Възможните хипотези за механизмите водещи до по-чести ранни преждевременни ражданя при жени с кратък интервал между бременностите включват хранителен недоимък у жената, постпартален стрес, евентуална инфекция. Каквито и да са причините обаче, настоящето проучване е в подкрепа на препоръката да се изчаква с нова бременност поне 6 месеца след предходна (завършила с аборт или раждане)

Източник: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

Volume 136, Issue 2, February 2008, Pages 184-188 doi:10.1016/j.ejogrb.2007.03.0