АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Поведение при овариален карцином

moreТемата на 5-та Национална конференция МОРЕ 2014 (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) беше Поведение при овариален карцином, включително карцином на фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином.

От тук може да изтеглите:

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при овариален карцином

и

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2014 Клинично поведение при овариален карцином

  • Националното ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на овариален карцином от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по акушерство и гинекология, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.

Нуждата от национално ръководство за поведение при овариален карцином (включително карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином) е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската онкология. При пациенти от женски пол той се класира на пето място, характеризирайки се с висока годишна заболеваемост (в Европа – 65 538 новозаболели за година, 13.1/100 000) и смъртност (в Европа – 42 704 починали за година, 7.6/100 000). В България заболяемостта и смъртността от овариален карцином са по-високи от средните за Европа – съответно 17.9/100 000 и 8.0/100 000.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при овариален карцином и някои редки неепителни малигнени овариални тумори в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при овариален карцином, карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином: акушер-гинеколози, патолози, радиолози, нуклеарни медици, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.

Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.

 

  • Учебната книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при овариален карцином, карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином, МОРЕ 2014. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).

Съдържанието на Учебната книга включва двайсет и шест статии върху патогенеза, молекулярно типизиране, скрининг, диагностика и лечение на пациенти с овариални тумори. Всички авторови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с прецизно дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете притежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.

Учебната книга на Петата национална конференция МОРЕ 2014 е работена и се публикува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при овариален карцином и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и провери в ежедневната клинична практика.