Проучвания

Създадена на 23 Октомври 2016
Посещения: 11761

ca ovariiЗа съжаление това показват резултатите от Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial. Ежегодната трансвагинална ехография съчетана с изследване на CA-125, като нормални стойности се приемат до 35 U/ml, не водят до намаляване на смъртността от заболяването след 15 годишно проследяване. Данните потвърждават други проучвания, които показват липсата на ефект от скрининг на рак на яйчника с използването на ултразвук и туморни маркери. Наскоро и FDA излезе с препоръка срещу използването на тестове за скрининг на рак на яйчника, в което се подчертава, че към момента не съществуват такива с достатъчна степен на чувствителност и надежност.

Създадена на 27 Март 2015
Посещения: 10552

20150328 132014С.Константинов 1, В.Златков 1,2

1 СБАЛАГ “Майчин дом”, Изп. директор: проф. В. Златков, дм

2 Катедра по АГ, МФ, МУ- София, Ръководител катедра: проф. А. Николов

сп. „Акушерство и гинекология“ 2, 2015г.

Резюме

Цел: Да определи влиянието на формата на собственост на лечебните заведения върху начина на родоразрешение и други свързани с него медицински показатели.

Материал и методи: Изследването обхваща 61 662 раждания за периода 01.01.2013 - 31.12.2013, които са регистрирани в Информационната система на ражданиятаподдържана от Националния център по обществено здраве и анализи. Проучването е ретроспективно и сравнява дела на цезаровите сечения, на прематурните раждания, теглото на новородените и стойностите на АПГАР скора на първата минута при раждане в три групи болници разделени по форма на собственост – общински, държавни, частни. Използван е алтернативен анализ – сравняване на показатели за относителен дял. Синификантността на различията при изследваните показатели установихме с t-теста, като показана разлика приехме за съществена при условие, че нивото на значимост е р<0.05.

Резултати: Цезаровите сечения за 2013 г. в България заемат 38.40% от всички раждания. Налице са съществени различия по отношение на този дял между болниците с различна форма на собственост, като той е най-висок при частните болници – 59.63%. Лечебните заведения с над 1000 раждания също отчитат по-висок дял на оперативното родоразрешение. Процентът новородени преди 37 г.с. и под 2500 гр. е най-висок държавните болници, а делът на родените с АПГАР над 7 е най-висок в общинските.

Изводи: Налице е тенденция за увеличаване на ражданията с цезарово сечение, като ръстът от 2012 до 2013 г. с 2.39%. Липсват данни значително по-високият дял на абдоминалното родоразрешение в частните болници да е обусловен от медицински причини.Необходими са допълнителни проучвания, които да обективизират причините и последиците от промяната в акушерското поведение водещо до ръст на цезаровите сечения.

Ключови думи: раждане, цезарово сечение, държавна, общинска, частна болница

прочетете повече
Създадена на 05 Август 2014
Посещения: 5535

pregnancy injectionВсе по често в практиката се срещат бременни, на които им е предписан някакъв нискомолекулен хепарин поради факта, че е установена тромбофилия. Самата тромбофилия е събирателен термин на различни (често срещани) нарушения, които увеличават риска от появата на тромбемболизъм през бременността, от загубата й или от определени усложнения появяващи се през нея – тежка прееклампсия, забавяне в растежа, плацентарно абрупцио). Идеята, че хепариновите инжекции ще намалят подобни усложнения е причина на бременните често да им се назначава подобно лечение, при това не рядко по доста странни и нелогични схеми (през ден, два пъти седмично и подобни неаргументирани интервали )

Дали обаче приложението на нискомолекулни хепарини наистина има положителен ефект върху бременните с тромбофилия – това е целта на наскоро публикувано многоцентрово рандомизирано проучване, в което са били включени 36 центъра от трето ниво в 5 страни. Проведено е за периода 2000- 2012г, то обхваща 292 бременни с тромбофилия разделени на случаен принцип в две групи – 143 получаващи далтепарин и 141 без лечение.

прочетете повече
Създадена на 05 Май 2014
Посещения: 14575

Домашно ражданеВ последните години у нас на няколко пъти се повдигаше въпроса за домашното раждане. Не толкова, като реална потребност в обществото, колкото като активност на групи, опитващи да намерят пространство в потенциално доходоносен бизнес. Правото на избор е основно, но за да се избере, е необходима информация.

Основната дискусия, която винаги съпътстват темата, е до колко домашното раждане е безопасно за майката и плода.

На скоро беше публикувано проучване, което разглежда неонаталната смъртност в САЩ в зависимост от мястото на раждане за периода 2006-2009г. При анализа на 14 милиона раждания се установява, че неонаталната смъртност е 4 пъти по-висока при бебетата родени с акушерка у дома , спрямо родените с акушерка в болница.

прочетете повече
Създадена на 21 Април 2014
Посещения: 5091

smoking pregnancy1Пушенето е причина за смъртта на 5-7 милиона души годишно, а един от методите за борба с вредните му въздействия върху здравето е създаването на среда свободна от тютюнев дим .

На скоро в TheLancet беше публикуван първият системен преглед и мета анализ изследващ ефекти от законовите промени ограничаващи пушенето на обществени места. Авторите са използвали 14 онлайн бази с данни обхващащи периода 1975-2013г. за търсене на публикувани изследвания, както и Международната платформа за регистрация на клинични проучвания на СЗО за непубликувани проучвания.

прочетете повече